Genus: Hyoscyamus

 

Family: Solanaceae / Entry in The Plant List

 

Hyoscyamus Niger

Photo: USDA (Public Domain)
Hyoscyamus Niger seeds

 

Wednesday the 8th. 2013.